Mittetulundusühingu Eesti Ellujäämisliikumine MTÜ

PÕHIKIRI

 

I ÜLDSÄTTED

§ 1. Nimi

(1) Mittetulundusühingu nimi on Eesti Ellujäämisliikumine MTÜ (edaspidi MTÜ).

 

§ 2. Mõiste

(1) MTÜ on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärk või põhitegevus ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine.

 

§ 3. Õigusvõime

(1) MTÜ on eraõiguslik juriidiline isik, kes juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast, Eesti Vabariigi põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest ja teistest Eesti Vabariigi seadustest.

§ 4. Asukoht

(1) MTÜ asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

(2) MTÜ põhitegevuskoht on Eesti Vabariik.

 

§ 5. Eesmärk

MTÜ on asutatud järgmistel eesmärkidel:

(1) looduslähedase ilmavaate edendamine ja tutvustamine;

(2) põlisrahva- ja kodumaakesksete ning ajaloolisi traditsioone käsitlevate ilmavaadete edendamine ja tutvustamine;

(3) puhta põlise eesti keele alalhoidmine ja kasutamine ning esivanemate pärandite ja igipõliste rahvuslike tavandite edasikandmise ja alalhoidmise väärtustamine;

(4) sarnaselt mõtlevate Eesti Vabariigi kodanike koondamine ja kaasamine otsedemokraatlikusse riigijuhtimisse, et tagada sellega iseseisva Eesti riigi ja rahva püsimajäämine;

(5) Eesti kodanike aitamine, kel on idee, kuid puuduvad võimalused või oskused selle teostamiseks ning oma hääle kuuldavaks tegemiseks;

(6) koostöö tegemine eri ühingutega;

(7) mitmesuguste harivate ja teadvust avardavate sündmuste, teemapäevade, väljasõitude korraldamine ning muude huvipakkuvate kavade läbiviimine.

 

§ 6. Tegevussuunad

MTÜ tegevussuunad on järgmised:

(1) sarnaselt mõtlevate inimeste koondamine ühise katusorganisatsiooni alla;

(2) avalike ürituste ja toetusavalduste korraldamine mitmesuguste teemade raames;

(3) Eesti kodanike teavitamine ja harimine MTÜ avalduste, pressiteadete ning korraldatavate koolitustega;

(4) seminaride korraldamine, raamatute ja infomaterjalide kirjastamine;

(5) analüüside ning uuringute korraldamine.

 

§ 7. Eesmärkide saavutamise vahendid

(1) MTÜ viib oma põhikirjaga sätestatud eesmärke ellu liikmete tegevuse kaudu, selgitustöö kaudu ajakirjanduses ja avalikel esinemistel.

(2) MTÜ arendab koostööd nii Eesti kui ka välisriikide organisatsioonide ja liikumistega. MTÜ võib olla rahvusvaheliste organisatsioonide ja liikumiste liige.

(3) MTÜ võib moodustada allorganisatsioone (mittetulundusühingute seaduse kohaselt osakondi) vastavalt seaduses sätestatud korrale, mis ei ole iseseisvad juriidilised isikud.

(4) MTÜ viib tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi üritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid MTÜ kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab loteriisid ning ennustusvõistlusi ning sõlmib sponsor- ja reklaamlepinguid.

(5) MTÜ võib anda välja ja levitada/müüa poliitilisi trükiseid, rinnamärke jms, juhindudes kehtivatest seadustest.

(6) MTÜ võib võtta oma tegevuseks laenu, kui juhatus on selle heaks kiitnud.

 

II MTÜ LIIKMED

§8. Liige

(1) MTÜ liige peab olema Eestis registreeritud juriidiline isik või vähemalt 15-aastane Eesti elanik, kes tunnistab sõnas ja kirjas MTÜ põhikirja.

 

§ 9. Liikmeks vastuvõtmise kord

(1) Liikmeks vastuvõtmine toimub isiku kirjaliku avalduse alusel ja vastuvõtmise otsustab MTÜ juhatus kord kuus.

(2) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole MTÜ juhatuse liikmetest, kuid mitte vähem kui 2 liiget.

(3) Liikmeks astuda soovija loetakse MTÜ liikmeks MTÜ juhatuse otsuse hetkest.

(4) Liikmeks vastu võetud liikmekandidaati teavitatakse juhatuse poolt kirjalikult või e-posti teel, kui avaldus on esitatud interneti kaudu.

 

§ 10. Liikmete arvestus

(1) Liikmete arvestust ja sellega seotud asjaajamist korraldatakse kõikidel tasanditel MTÜ juhatuse poolt kehtestatud korras.

 

§ 11. Liikmete õigused

MTÜ liikmel on õigus:

(1) valida ja olla valitud MTÜ juhtorganitesse;

(2) kandideerida MTÜ juhatuselt saadud volituste alusel MTÜ nimel ja toetusel teiste organisatsioonide juhatustesse ja ametikohtadele ning rahvusvaheliste organisatsioonide valitavatesse kogudesse, juhatustesse või ametikohtadele;

(3) esindada avalikkuse ees MTÜ-d selleks saadud volituste alusel;

(4) saada informatsiooni MTÜ tööst, otsustest, koostöökavadest, välissuhtlusest ning kavandatavatest üritustest;

(5) pöörduda mistahes küsimuses avalduse, ettepaneku ja kriitikaga MTÜ mistahes organi poole; (6) avaldada seisukohti ja töötulemusi MTÜ väljaannetes;

(7) osaleda ühiskondlikes liikumistes ja organisatsioonides, kui nende eesmärgid ja tegevus ei ole vastuolus MTÜ programmi ja eesmärkidega;

(8) võtta isiklikult osa ühenduse mistahes organi koosolekust, kus arutatakse tema tegevust ja käitumist;

(9) võtta sõnaõigusega osa MTÜ juhatuse koosolekutest eelneva kooskõlastuse alusel juhatuse esimehega;

(10) põhikirjaliste kohustuste täitmisel saada juhatuse otsusega MTÜ toetust;

(11) omada üldkoosolekul mandaadi õigust.

§ 12. Liikmete kohustused

MTÜ liige:

(1) peab kinni põhikirjast ja viib oma kodanikutunde ning südametunnistuse kohaselt ellu ühenduse üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;

(2) võtab valituna järjekindlalt ja kohusetundlikult osa käesoleva põhikirja § 11 punktides 1 ja 2 nimetatud valitavate organite ja kogude tööst;

(3) hoiab oma käitumise ja tegevusega kõrgel MTÜ mainet;

(4) suhtub heaperemehelikult MTÜ varasse;

(5) aitab oma tegevusega kaasa MTÜ arengule;

(6) teatab MTÜ juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja isikuandmed.

 

§ 13. MTÜ-st väljaastumine ja väljaarvamine

(1) Liige loetakse MTÜ-st välja astunuks tema kirjaliku avalduse alusel, MTÜ juhatuse kinnitus pole selleks vajalik. Juhatus peab lahkumisavalduse vormistama avalduse andmise kuupäeva aluseks võttes. Võimalikud nõuded lahkuja vastu lahendatakse vajadusel kohtu korras.

(2) MTÜ liikmete väljaarvamine kuulub MTÜ juhatuse pädevusse ja võib toimuda käesoleva põhikirja § 12 loetletud kohustuste rikkumisel.

(3) Oleme üldtunnustatud uskude väline ühing. Üldtunnustatud uskude põhimõtete ja võõraste poliitiliste veendumuste korduv levitamine ja pealesurumine on vastuolus meie põhimõtetega ning selle eest on õigus liige MTÜst välja arvata.

(4) Väljaarvamise otsus tehakse MTÜ juhatuse koosseisu häälteenamusega.

(5) MTÜ-st väljaastumisel või väljaarvamisel sisseastumis- ja liikmemakse ning annetusi ei tagastata.

(6) MTÜ asutajaliikmeid ei saa juhatuse poolt välja arvata nende tahte vastaselt, v.a juhul, kui asutajaliige läheb oma tegevuses MTÜ-ga vastuollu MTÜ põhikirja ja/või tegevuskavaga.

 

III ÜLDKOOSOLEK

§ 14. Üldkoosolek

(1) Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada MTÜ liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine MTÜ liige.

(2) Juhatus kutsub kokku üldkoosoleku vähemalt üks kord aastas vähemalt ühekuulise etteteatamisajaga.

(3) Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse otsusel vähemalt kümnepäevase etteteatamisajaga.

(4) Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 MTÜ liikmetest.

 

§ 15. Üldkoosoleku pädevus

Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

(1) päevakorra-, reglemendi- ja valimisjuhendi kinnitamine, valimiskomisjoni ja teiste üldkoosoleku tööorganite moodustamine;

(2) juhatuse esimehe ja juhatuse täiendavate liikmete aruannete kuulamine ning sellele hinnangu andmine;

(3) MTÜ põhikirja muutmine;

(4) otsuste langetamine MTÜ ühinemise, jagunemise ja lõpetamise kohta;

(5) kord aastas MTÜ juhatuse esimehe ning teiste juhatuse täiendavate liikmete valimine;

(6) liikmemaksu suuruse ja maksetähtaegade kinnitamine;

(7) MTÜ majandusaasta aruande kinnitamine;

(8) Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

§ 16. Üldkoosoleku otsustusvõime

(1) Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud MTÜ liikmetest või nende esindajatest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

(2) Kõikide otsuste poolt hääletatakse avaliku hääletuse teel, kui ei nõuta salajast hääletamist. Salajase hääletamise nõudmise õigus on kõikidel MTÜ liikmetel.

(3) MTÜ põhikirja muutmiseks on vajalik, et vastava otsuse poolt hääletab vähemalt 2/3 üldkogu saadikutest.

(4) Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult vähemalt pooled MTÜ liikmed.

 

§ 17. Kandidaatide ülesseadmine valitavatele kohtadele

(1) Kandidaatide ülesseadmise õigus on kõikidel MTÜ liikmetel. Kandidaadi ülesseadmise kohta esitatakse eelnevalt kirjalik ettepanek valimiskomisjonile või suuline ettepanek koosolekul selleks ettenähtud ajal.

(2) Ülesseatud kandidaatidest koostab valimiskomisjon nimekirja. Nimekiri suletakse üldkoosoleku otsusega.

(3) Kandideeriv isik peab olema kandideerimisega nõus.

§ 18. Juhatuse esimehe valimine

(1) Juhatuse esimees valitakse salajasel hääletusel.

(2) Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab üldkoosolekul osalenud liikmete enamus. Kui üks kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, toimub uus hääletusvoor kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat. Võrdse tulemuse korral jätkatakse hääletust nii kaua, kuni selgub võitja.

 

§ 19. Täiendavate juhatuse liikmete valimine

(1) Täiendavad juhatuse liikmed valitakse salajasel hääletusel käesoleva põhikirja § 19 lg 2 sätestatud korras.

(2) Valituks osutuvad kandidaadid, kelle poolt hääletab üldkoosolekul osalenud liikmete enamus. Kui kaks kandidaati saavad võrdse tulemuse, toimub uus hääletusvoor kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat. Võrdse tulemuse korral võivad mõlemad osaleda juhatuses.

 

IV JUHATUS

§ 20. Juhatus

(1) Juhatus korraldab MTÜ tööd üldkoosolekute vahelisel ajal.

(2) Juhatuse koosseisu kuuluvad juhatuse esimees, täiendavad juhatuse liikmed ning alaühenduste esimehed, kui üldkoosolek niiviisi valib. Peaasjaajaja võib kuuluda juhatusse, kui üldkoosolek niiviisi valib.

(3) Juhatuses on vähemalt 2 liiget.

(4) Juhatuse igal liikmel on õigus esindada MTÜ-d kõikides õigustoimingutes, kui põhikirjas ei ole sätestatud teisiti.

 

§ 21. Juhatuse ülesanded

Juhatuse ülesanded on järgmised:

(1) võtta vastu juhatuse kodukord ning teha selles vajadusel muudatusi;

(2) viia ellu ja täita üldkoosoleku otsuseid;

(3) esitada MTÜ eelarve üldkoosolekule kinnitamiseks;

(4) koostada MTÜ vara kasutamise, käsutamise ja valdamise kord;

(5) valmistada ette ja esitada üldkoosolekule kinnitamiseks pikemaajalised tegevuskavad ja projektid;

(6) esindada MTÜ-d suhetes teiste organisatsioonide ja asutustega;

(7) kutsuda kokku üldkoosolek ja valmistada ette selle päevakord;

(8) pidada MTÜ liikmete kohta registrit;

(9) moodustada vajadusel MTÜ paremaks juhtimiseks allorganisatsioone (toimkondi, osakondi jne), mis ei ole juriidiliselt iseseisvad. Allorganisatsioonid moodustatakse juhatuse otsusega ning nende õigused ja kohustused määratakse kindlaks juhatuse kehtestatud eeskirja järgi.

 

§ 22. Juhatuse koosolek

(1) Juhatuse töövormiks on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kolme kuu jooksul juhatuse esimehe kokkukutsumisel. Koosolekul võib osaleda füüsiliselt või interaktiivselt.

(2) Juhatuse koosolekust peab juhatuse esimees juhatuse liikmetele ette teatama vähemalt ühe nädala.

(3) Juhatuse erakorralisest koosolekust peab ette teatama vähemalt ühe päeva, välja arvatud erakorralises olukorras (vääramatu jõud), kus ette peab teatama vähemalt 3 tundi. Juhatuse liikmetel on võimalus koosolekul koosolekul osaleda ka elektrooniliste kanalite kaudu.

(4) Juhatuse esimees on kohustatud juhatuse kokku kutsuma, kui sellise ettepaneku teeb 1/3 MTÜ juhatuse liikmetest.

 

§ 23. Juhatuse otsuste vastuvõtmine

(1) Juhatus on otsustuvõimeline, kui koosolekust võtab osa juhatusest 50% + 1 liige, või nende esindajad.

(2) Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole kohal olevatest liikmetest. Kui hääled jaguvad pooleks, siis on otsustav juhatuse esimehe hääl.

(3) Igale ettepanekule tuleb teha poolt-, erapooletu- ja vastuhääletamisvoor.

(4) Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

 

§ 24. Juhatuse liige

Juhatuse liige:

(1) esindab MTÜ-d ja kirjutab alla juhatuse otsustele ja avaldustele;

(2) kirjutab juhatuse otsusega alla MTÜ ja teiste organisatsioonide vahelistele lepingutele ja kokkulepetele;

(3) juhib MTÜ igapäevast tööd. Juhul kui juhatus otsustab luua peaasjaajaja koha, jääb tema ülesandeks poliitilise tegevuse juhtimine;

(4) täidab muid temale juhatuse otsusega määratud ülesandeid, millega juhatuse liige on nõus;

(5) osaleb juhatuse aruteludes ja otsustustoimingutes ning suhtub vastutustundlikult koosolekutel osalemisse;

(6) valib igal koosolekul juhatuse liikmete seast koosoleku juhataja ja ülesmärkija.

 

V JURIIDILISED JA MAJANDUSLIKUD ÕIGUSED

§ 25. MTÜ kui juriidiline isik ja tema majanduslikud õigused

(1) MTÜ on eraõiguslik juriidiline isik.

(2) MTÜ-l on oma sümboolika.

(3) MTÜ-l on kirjastamise õigus.

(4) MTÜ võib vastavalt kehtivatele seadustele:

1) omada vallas- ja kinnisvara;

2) sõlmida lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

3) avada ja sulgeda pangaarveid;

4) palgata töötajaid;

5) korraldada tuluüritusi, loteriisid, ennustusvõistlusi jms.

(5) MTÜ majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

 

§ 26. Rahalised vahendid ja nende kasutamine

(1) MTÜ rahalised vahendid saadakse:

1) sisseastumis- ja liikmemaksudest;

2) ürituste korraldamisel laekunud tuludest;

3) sponsorite annetustest;

4) riigieelarve eraldistest;

5) pärandvarast;

6) muudest seaduslikest tuludest.

(2) MTÜ vara võib kasutada ainult ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

 

VI LÕPPSÄTTED

 

§ 27. MTÜ tegevuse lõpetamine, ühinemine ja jagunemine

(1) MTÜ tegevuse lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustab üldkoosolek, kui vastavasisulise otsuse poolt hääletab kirjalikult 2/3 kõikidest MTÜ liikmetest.

(2) MTÜ likvideerijaks on MTÜ üldkoosoleku poolt moodustatud komisjon.

(3) Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

(4) MTÜ tegevuse lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub vastavalt käesolevale põhikirjale, mittetulundusühingu seadusele ja teistele Eesti Vabariigi seadustele.

 

* * *

Käesolev mittetulundusühingu Eesti Ellujäämisliikumine MTÜ põhikirja redaktsioon on kinnitatud erakorralisel üldkoosolekul 5. juulil 2020. aastal Põltsamaal.